تعیین دوز کشنده عصاره

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدرو ... - SID

هم چنین آن موجب کاهش معنی دار درد هم در فاز حاد و هم در فاز مزمن شد که بیشترین اثر ضد درد ی340 mg/kg به خصوص در فاز مزمن داشت.نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی دانه گیاه گنده دارای اثرات ضد التهاب ی و ضد درد ی به خصوص در فاز مزمن (فاز التهابی) تست فرمالین می باشد که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید و تانن موجود در گیاه باشد که در گذشته اثرات ض...

خبير الاتصال

تعیین دوز کشنده عصاره

برای تعیین دوز کُشنده، عصاره گزنه، به سه گروه از موش ها مقادیر 300، 600 و 1000 میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز عصاره گزنه به صورت درون صفاقی تزریق شد.

خبير الاتصال

اثرات ضد انگلی عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora ...

امروزه بکارگیری گیاهان دارویی به منظور جایگزینی با مواد شیمیایی در کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری از جمله انگل ها بسیار حائز اهمیت می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی و تعیین دوز تأثیرگذار عصاره هیدروالکلی آویشن ...

خبير الاتصال

مهار درد حاد و مزمن با عصاره آبی علف چای (.Hypericum ...

هدف از این تحقیق بررسی اثرات مهاری عصاره آبی علف چای بر درد حاد (حرارتی و ... نر Sprague- Dawely در محدوده وزنی 200-230 گرم برای تمام آزمایش ها و برای تعیین دوز کشنده از 50 عدد موش سوری با محدوده وزنی ...

خبير الاتصال

بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و ...

هدف: تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ضددیابتی حنظل در موش صحرایی بررسی شد. روش بررسی: تعیین LD50 (دوز کشنده میانه): عصاره‌های هیدروالکلی فرآوری نشده و فرآوری شده ... full text

خبير الاتصال

بررسی هیستوشیمیایی اثرات عصاره گیاه گل ماهور ...

تعیین دوز کشنده LD 50 (Lethal Dose 50) بدین شکل انجام شد که به طور مثال از میان 10 سر رت تزریقی با یک دوز خاص از عصاره در طی 24 ساعت، 6 رت کشته شدند و این کار حداقل سه بار تکرار گردید و بر این اساس LD 50 عصاره ...

خبير الاتصال

تاثیر عصاره گیاه بومادران .Achillea millefolium L بر روند ...

مطالعات سنجش هورمونی نشانگر کاهش میزان LH و تستوسترون می باشد؛ اما تغییری در میزان FSH مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج این کار تحقیقاتی نشان می دهد که عصاره گیاه بومادران را می توان به عنوان یک ...

خبير الاتصال

تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر ... - SID

برای تعیین دوز کشنده, عصاره گزنه, به سه گروه از موش ها مقادیر 300, 600 و 1000 میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز عصاره گزنه به صورت درون صفاقی تزریق شد.

خبير الاتصال

اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت ...

سه گروه دوزهای 300، 600 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد.

خبير الاتصال

بررسی اثرات خواص ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی گل ...

گروه دیابتی شده و غیر دیابتی هر کدام 32 سر که هر یک از این گروه ها خود به 4 دسته 8 تایی تقسیم می گردند: (الف) گروه شم، (ب) گروه تجربی با دریافت 2 g/kg عصاره، (ج) با دریافت 4 g/kg عصاره، (د) با دریافت 6 g/kg عصاره. 8 سر موش هم

خبير الاتصال

بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و ...

هدف: تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ضددیابتی حنظل در موش صحرایی بررسی شد. روش بررسی: تعیین ld50 (دوز کشنده میانه): عصاره های هیدروالکلی فرآوری نشده و فرآوری شده با...

خبير الاتصال

بررسی اثرات خواص ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی گل ...

گروه دیابتی شده و غیر دیابتی هر کدام 32 سر که هر یک از این گروه ها خود به 4 دسته 8 تایی تقسیم می گردند: (الف) گروه شم، (ب) گروه تجربی با دریافت 2 g/kg عصاره، (ج) با دریافت 4 g/kg عصاره، (د) با دریافت 6 g/kg عصاره. 8 سر موش هم جهت تعیین دوز ...

خبير الاتصال

تعیین دوز کشنده عصاره

برای تعیین دوز کُشنده، عصاره گزنه، به سه گروه از موش ها مقادیر 300، 600 و 1000 میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز عصاره گزنه به صورت درون صفاقی تزریق شد.

خبير الاتصال

مهار درد حاد و مزمن با عصاره آبی علف چای (.Hypericum ...

هدف از این تحقیق بررسی اثرات مهاری عصاره آبی علف چای بر درد حاد (حرارتی و ... نر Sprague- Dawely در محدوده وزنی 200-230 گرم برای تمام آزمایش ها و برای تعیین دوز کشنده از 50 عدد موش سوری با محدوده وزنی ...

خبير الاتصال

اثر استرس اسانس کاکوتی بر مقاومت به نمک صفراوی ...

بررسی تاثیر مواجهه با دوز تحت‌کشنده اسانس کاکوتی بر مقاومت به pH اسیدی و نمک صفراوی: ابتدا سویه لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی‌جی با دوز 10 8 به محیط کشت MRS broth حاوی غلظت تحت‌کشنده اسانس کاکوتی تلقیح شده و به مدت 2 ساعت در 35 درجه ...

خبير الاتصال

Anti nociceptive and anti-inflammatory effects of aerial parts ...

Oryan, Shahrbanoo. and Nasri, Sima. and Amin, GholamReza. and Kazemi-Mohammady, Seyed Mohsen Mousa. (2011) Anti nociceptive and anti-inflammatory effects of aerial parts of Gundelia tournefortii L. on NMRI male mice. Journal of Shahrekord Uuniversity of

خبير الاتصال

اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت ...

سه گروه دوزهای 300، 600 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد.

خبير الاتصال

تاثیر عصاره گیاه بومادران .Achillea millefolium L بر روند ...

هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه بومادران بر روی باروری موشهای بالغ نر نژاد Balb/c بود.مواد و روشها: در این مطالعه که از نوع بنیادی - عملی است، عصاره به صورت الکلی (اتانولی) از گلهای گیاه تهیه گردید و پس از تعیین دوز ...

خبير الاتصال

تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر ...

تأثیر عصاره هیدروالکلی غنچه گل گیاه لگجی بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر بالغ زمینه و هدف: لگجی گیاهی است حاوی فیتواستروژن ها که تأثیر تعدیل کننده بر هورمون ها دارند و ممکن است؛ بر محور هیپوفیز گناد تأثیرگذار باشد.

خبير الاتصال

بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و ...

بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ضددیابتی عصاره میوه حنظل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) ... روش بررسی: تعیین LD50 (دوز کشنده میانه): عصاره‌های هیدروالکلی فرآوری نشده و فرآوری شده ...

خبير الاتصال

تعیین دوز کشنده عصاره

پس از تعیین میزان دوز کشنده عصاره تام گیاه کنگر LD50))، عصاره در دوزهای مختلف به صورت داخل صفاقی به موش ها تزریق شد و سپس اثر ضد دردی و ضد التهابی آن با استفاده از تست های فرمالین و گزیلن تعیین گردید.

خبير الاتصال

اثرات ضد انگلی عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora ...

امروزه بکارگیری گیاهان دارویی به منظور جایگزینی با مواد شیمیایی در کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری از جمله انگل ها بسیار حائز اهمیت می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی و تعیین دوز تأثیرگذار عصاره هیدروالکلی آویشن ...

خبير الاتصال

اثر استرس اسانس کاکوتی بر مقاومت به نمک صفراوی ...

بررسی تاثیر مواجهه با دوز تحت‌کشنده اسانس کاکوتی بر مقاومت به pH اسیدی و نمک صفراوی: ابتدا سویه لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی‌جی با دوز 10 8 به محیط کشت MRS broth حاوی غلظت تحت‌کشنده اسانس کاکوتی تلقیح شده و به مدت 2 ساعت در 35 درجه ...

خبير الاتصال

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر ...

نتایج و بحث : یافته های پژوهش نتایج بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره این گیاه روی 4 باکتری نشان داد که حساس ترین باکتری اشرشیاکولای با داشتن بالاترین قطر هاله عدم رشد (23 میلی متر) و MIC، 200 میلی گرم ...

خبير الاتصال

داروی متامفتامین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ...

2 天之前  استفاده طولانی مدت از متامفتامین ممکن است باعث شود تاثیر آن کاهش یابد لذا ممکن است به تجویز دوز بیشتری از این دارو (برای بیماران با اختلال ADHD) یا قطع مصرف آن (برای کسانی که دوز بالایی از این دارو را مصرف می‌کنند) منجر شود.

خبير الاتصال

بررسی اثر آبی- الکلی عصاره جفت بلوط (Quercus castanifolia ...

Due to side effects of some herb, in this survey, the effect of hydroalcoholic extract of Oak fruit on liver as the most important organ in rats was investigated. Methods: 50 Wistar rats weighing 200 ±15g were preserved in standard condition. After determination LD50 and preparation of hydroalcoholic extract of Oak fruit husks, three dose of ...

خبير الاتصال

متوسط دوز کشنده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2023年9月4日  متوسط دوز کشنده(به انگلیسی: Median lethal dose) که به صورت LD 50 نشان داده می‌شود، عبارت است از مقدار معینی از یک سم که اگر روی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به‌طور متوسط ۵۰ درصد آنان را از بین می‌برد.

خبير الاتصال

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون‌های ...

هدف: در این تحقیق اثرات ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون‌های مختلف تهیه شده از ریزوم G. kokanicum مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: گیاه G. kokanicam درخرداد ماه 1385 از منطقه بجنورد جمع‌آوری شد. سپس از ریزوم ...

خبير الاتصال

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره ی هیدرو ...

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره ی هیدرو الکلی دانه ی گیاه چکیده زمینه و هدف: کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات مؤثره گیاهان افزایش یافته است.

خبير الاتصال

2 پی پی ام از الکل - آن چه مقدار الکل در خون؟

در شرایط آزمایشگاه، الکل را با استفاده از یک واحد پی پی ام (‰) تعیین شده است، به این دلیل که درصد (٪) - ارزش خیلی بزرگ است. نسبت در صدم اندازه گیری، دهم پی پی ام، برای مثال، نرخ 2 در هزار - خیلی.

خبير الاتصال